Vaše neustálá podpora

Hot-link: +420 541 425 500
E-mail: officecz@justicia.org

O nás

Advokatio, Auditor & Consultatio
International Law and Tax-law Offices

JUSTICIA

Všeobecné informace

týkající se činnosti

asociace kanceláří

„Komplexní poradenství pod jednou střechou“

Advokatio - právní, daňové, celní poradenství a optimalizace

Auditor - audit, bilancování, účetnictví, mzdové účetnictví

Consultatio - kancelářské služby, ekonomické služby, komerční software

Náš podnikatelský záměr
Naší filosofií je nabídnout vám komplexní poradenství pod jednou střechou z hlediska právního (advokátní kancelář), daňového ( kancelář daňového poradenství), podnik-ového hospodářství (auditorská kancelář) a vnitropodnikové organizace (služby v oblasti výpočetní techniky). A tak je možné rychle, kompetentně a efektivně analy-zovat a určit důsledky vašich záměrů. Výsledný efekt naší pomoci umocníme úzkou spoluprácí a optimálním propojením s vámi.
Vaše žádost se často týká pouze povrchně jedné oblasti poradenství. Tak se například daňové otázky vyskytnou zpravidla až v důsledku již dříve uskutečněných právních a ekonomických dispozicí. Pečlivé vypracování právního stavu věci však může vyžado-vat zohlednění četných daňových aspektů. Z toho vyplývají nespočetná vzájemná pů-sobení, kterým můžeme čelit pouze řešeními ze zcela odlišných úhlů.

Kontakt na DDr. H. Starlingera
Česká republika
Tel.: +420 541 425 5-00
Fax: +420 541 425 5-50
Adresa: Lidická 57
CZ-602 00 Brno I
Mail: Justicia.CZ@justicia.org
Priv.: Starlinger@justicia.org
Mobil: +420 602 550198
Slovenská republika
Tel.: +421 243 635 206
Fax: +421 248 206 350
Adresa: Trenčianska 53
SK-829 01 Bratislava 2
Mail: Justicia.SK@justicia.org
Priv.: Starlinger@justicia.org
Mobil: +421 905 550198

Kontakt na Dr. Ch. Mitsides
Kypr
Tel.: +357 22374267
Fax: +357 22374422
Adresa: 2, Methonis street
CY-1700 Nicosia
Mail: Justicia.CY@justicia.org
Mitsides@Justicia.org
Mobil: +357 (99) 424488

1. Advokatio
1.1 Klíčové činnosti obchodního práva
Obchodní právo vyžaduje ve velké míře speciální vědomosti zejména z oblastí práva obchodních společností, obchodního a smluvního práva, mezinárodního i pracovního práva.
Kromě toho se vyžadují znalosti hospodářských souvislostí i podnikového hospodářství. Nápomocny jsou dobré kontakty s úřady, institucemi a hospodářstvím. Rozhodující úlohu zde sehrává péče jednoho a téhož partnera o jednotlivé „případy“ od počátku až po jejich ukončení. Z tohoto důvodu jsme se vědomě rozhodli pro přehledný tým a ne pro práci ve velké společnosti („advokátní fabrice“).
1.1.1 Právo obchodních společností
Založení všech společností (spol. s r.o., občanské sdružení, komanditní společnost, veřejná obchodní společnost, akciová společnost, družstvo, sdružení, nadace, společnosti Offshore - zahraniční společnosti), komplexní služby počínaje vyhotovením společenské smlouvy až po přípravu veškerých dokladů pro zápis do obchodního rejstříku (povolení k pobytu, pracovní povolení, živnostenský list, licence atd.).
Právo obchodních společností je od počátku jednou z priorit poradenské praxe, zejména v oblasti společností s ručením omezeným a rovněž i v oblasti akciových společností, práva družstev a osobních společností. JUSTICIA poskytuje poradenství v oblasti zakládání společností, při tvorbě koncepce a právním vyhotovení společenských smluv a stanov, při volbě vhodné formy společnosti a vyhotovení smluv s orgány a členy orgánů. Do této oblasti patří rovněž smlouvy o koupi podniků a podílů na společnosti jako je transformace, začlenění, fúze a smlouvy mezi podniky (smlouvy o majoritě, smlouvy o odvo-dech zisku atd.). V mezinárodní oblasti patří k prioritám zejména pomoc při zakládání podniků, vyhotovení smluv o společné majetkové účasti podniků (Jointventure) a smluv o spolupráci v případě investicí v České republice, na Slovensku a Kypru. V případě koncepčního poradenství je nezbytně respektováno národní a mezinárodní daňové právo. Toto je garantováno mimořádně kvalifikovanými advokáty v daňové oblasti a nepřetržitou spoluprací se zkušenými auditory a daňovými experty v jedné kanceláři. Poradenská činnost v této oblasti je doplněna soudní zkušeností ve společenskoprávních vypořádáních, která má v konečném důsledku význam i pro taktiku při mimoprocesním zastupování v případě sporů společníků.
1.1.2 Jednatelské smlouvy
Vypracování a kontrola příslušných smluv, přizpůsobení smluv stanovám spo-lečnosti atd.
1.1.3 Pracovní právo
Podnikům poskytujeme poradenství a zastupujeme je především nejen v oblasti pracovního práva zaměstnanců nýbrž i kolektivů, počínaje vyhotovením pra-covních smluv, přes otázky postoupení práv zaměstnanců, utváření pracovního prostředí, spolupráce s podnikovými a mimopodnikovými zastoupeními za-městnanců až po ukončení pracovního poměru. Na straně zaměstnavatele poskytujeme pomoc při privatizaci privatizovaných podniků a rovněž při zcizení podniků, dělení podniků, restrukturalizaci a zrušení podniků. Máme značné zkušenosti při jednáních s odborovými organizacemi v rámci kolektivního vyjednávání i jednání se závodními výbory. Naši kolegové zabývající se pracovním právem, vypracovali a úspěšně realizovali již značné množství zkoordinování zájmů a sociálních plánů a řízení smírčích orgánů. Kromě poskytování poradenství zastupujeme naše klienty samozřejmě i při soudních sporech před soudem.
1.1.4 Všeobecné obchodní podmínky
Vyhotovení a kontrola podmínek nákupu a prodeje, jakož i podmínek poskytování služeb. Pravidelná kontrola je nutná z důvodu neustále se měnící jurisdikce.
1.1.5 Smlouvy o prodeji podniku
Koupě a prodej podniku a účastí v podnicích.
1.1.6 Inkaso
Efektivní nákladově výhodné vymáhání pohledávek pod jednou střechou jak soudní tak mimosoudní cestou, počínaje upomínkou právního zástupce až k exekuci pohledávky, případně podání trestních oznámení, návrh na prohlášení konkursu a uplatnění práv na pohledávky a zástavních práv i v konkurzních řízeních.
1.1.7 Vedení soudního procesu, pravomoc rozhodčího soudu a exekuce
V případě sporů zastupujeme naše mandanty před soudy ve veškerých věcech civilních, pracovních, správních a finančních. Kromě toho jsme schopni vést procesy s kolegy v příslušném místě na celém území státu formou korespondence. K tomuto účelu máme k dispozici síť partnerských kanceláří ve všech důležitých regionech v České i Slovenské republice.
Kromě státní soudní pravomoci zabírá při řešení sporů široký prostor národní a mezinárodní pravomoc rozhodčího soudu. Našim mandantům poskytujeme poradenství při tvorbě rozhodčí doložky a zastupujeme je při řízeních před roz-hodčím soudem.
V oblasti vykonávání rozsudků a rozhodčích nálezů v tuzemsku i v zahraničí jsme získali bohaté zkušenosti. Intenzivním sledováním dlužníků a použitím veškerých instrumentů exekučního práva se často podaří úkony, které jsou nejdříve považovány za beznadějné, dovést do úspěšného konce.
1.1.8 Finanční právo
Finanční právo sehrává významnou roli v advokátní činnosti, v oblasti společenskoprávního poradenství, v oblasti rodinného i dědického práva i všeobecného smluvního poradenství. Rovněž hraje důležitou roli při projednávání jednotlivých specifických daňově právních otázek. Zvlášť kvalifikovaní právní zástupci v oblasti finančního práva zastřešují celou oblast zdaňování osob a podniků s respektováním národních a mezinárodních specifik v oblasti daní. Využití legitimních možností zamezení zdanění a možnosti úspory daní na základě vhodných ustanovení mezinárodních dohod o zamezení dvojího zdanění je stále cílem naší poradenské činnosti; zde sehrává často důležitou úlohu i zakládání společností Offshore a zahraničních holdingů. Kromě poradenské činnosti, kterou v případě potřeby vykonáváme ve spolupráci se zkušenými auditory, nabízíme zastupování před daňovými úřady, ve finančních procesech i ve věcech daňového řízení.
1.1.9 Podnikové poradenství
Poskytování stálé poradenské činnosti podnikům za účinnosti všech právních aspektů, kterou nemohou poskytnout klasičtí podnikoví poradci, kteří nejsou advokáty. Naše pomoc a poradenská činnost podnikům je zaměřená na konkrétní potřeby podniků, může být prováděna formou doplnění existujícího právního oddělení nebo jako náhrada za interní právní oddělení. (Dle dohody i s pevnými měsíčními honoráři za poradenskou činnost).
1.1.10 Obchodní právo a odbyt
Kancelář zastupuje v národním i mezinárodním měřítku obchodníky a obchodní společnosti jak v oblasti poradenské, tak i soudní v souvislosti se smlouvami o dodávkách zboží, komisních obchodech a prodeji ze skladu, s leasingovými smlouvami a jinými smlouvami z oblasti obchodního práva. Vypracování všeobecných obchodních podmínek zde hraje momořádnou roli. Dále působíme v oblasti práva autorizovaných prodejců, obchodních zástupců a komisního práva, značné zkušenosti máme s tvorbou a právním dohledem nad franšízovými systémy.
1.1.11 Zasilatelské a přepravní právo
1.1.12 Nájemní právo
(soukromé a obchodní)
1.1.13 Leasing
(především leasing movitého majetku)
1.1.14 Úprava nástupnictví
Vyhledávání nástupce do vedení podniku – v rámci nebo mimo rámec rodiny – je komplikované nejen z hlediska právního a daňového, nýbrž si vyžaduje mimořádný takt. Vzhledem k našim zkušenostem můžeme převzít jak moderování rozhovorů, tak i kompletního vypracování smlouvy.
1.1.15 Sanace
Máme dlouholeté zkušenosti jako soudem jmenovaní nucení správci, správci konkurzní podstaty a vyrovnávací správci. Tyto poznatky z případů, kdy již bylo „příliš pozdě”, patří do oblasti sanačního poradenství a vyžadují komplexní poradenství a pomoc v oblasti právní a oblasti podnikového hospodářství. Vedeme jednání s bankami, věřiteli, zaměstnanci, závodním výborem, zabezpečujeme, pokud je to nutné, dosazení „manažera“ na dobu potřeby, vypracujeme návrh konceptu sanace, projednáme snížení stavu zaměstnanců, zkoordinování zájmů a sociální plán, plánujeme outsourcing (používání externích služeb) a poskytujeme pomoc při mimosoudních narovnáních s věřiteli.
1.1.16 Průmyslová právní ochrana a autorská práva
Společenství poskytuje poradenství a zastupuje osoby a podniky v oblasti pa-tentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů, známek a autorských práv. Naše zkušenosti využíváme při poskytování pomoci našim mandantům jak při přihlasování ochranných práv, tak i v následném vypracování a projednání licenčních, výrobních smluv a smluv týkající se Know-how. Mezi klíčové oblasti činnosti patří kompletní ochrana osobnosti a autorských práv, přičemž je zde nutné zdůraznit oblast multimediální produkce, reklamy a internet. Kromě poradenské činnosti vedeme soudní spory v důsledku porušení chráněných práv před soudy a národní a mezinárodní řízení smírčího soudu.
1.1.17 Právo veřejné soutěže a kartelové právo
Národní kartelové právo a kartelové právo Evropské unie bylo jednou z prvních specifických priorit činnosti společnosti. Disponujeme značnými zkušenostmi s ohlašovacím a oznamovacím řízením v rámci kontroly fúze, s tvorbou prodejních smluvních závazků a zákazů konkurence a rovněž usta-novení o uvolnění ze skupiny. Kromě toho působíme jak forenzně, tak i poradně v oblasti práva nekalé soutěže, rabatů a příplatků.
1.1.18 Bankovní právo a zajištění úvěru
Společenství zastupuje banky v tuzemsku i zahraničí. V popředí stojí použití právních institutů zajištění úvěru a zhodnocení bezpečnosti úvěrů, přičemž máme bohaté zkušenosti s problematikou půjček na ozdravení. Zohlednění právních otázek insolventnosti je v tomto případě stejně důležité, jako zacházení s výkonávacími právními instrumenty. Praktické zkušenosti v případě ocenění nemovitostí a otázkách financování jsou výhodou při jednáních v rámci volného ocenění hypotečních záruk. Aktivně působíme při vyšetřování případů úvěrového podvodu v úzké součinnosti s orgány činnými v trestním řízení a při přípravě civilně právních žalob o náhradu škody a uplatnění nároků na krytí vůči pojišťovacím společnostem. Další důležitou součástí naší činnosti v této oblasti je i zastupování dlužníka vůči bankám, jak ve všeobecných finančních otázkách a otázkách vyhotovení smlouvy, tak i ochrany právního postavení a odvrácení neoprávněných nároků. Známy jsou nám právní problémy rozmanitých forem kapitálových investicí a rovněž mechanizmy ručení při zprostředkování burzovních operací, terminovaných a opčních obchodů.
1.1.19 Stavební právo
Společenství poskytuje služby v oblasti stavebního práva. Zde je nutno vzpomenout i poradenství při vyhotovení smluv o dílo týkající se staveb a projednání stavebně právních nároků z odpovědnosti za vady. Dále jsou po-skytovány poradenství a zastupování zájmů v souvislosti s generálními a subdodavatelskými smlouvami, rovněž i smlouvami o stavebním dohledu a investorskými smlouvami. Zastupování navrhovatele v procesu stavebního schvalovacího řízení patří ke stěžejním činnostem, přičemž nejen aspekty práva stavebního plánování, nýbrž i aspekty stavebního řádu získávají stejnou měrou na významu.
1.1.20 Občanské a smluvní právo
Kromě již uvedených speciálních oblastí poskytujeme rovněž služby i v oblasti občanského a smluvního práva. Je naším zvykem intenzivně se věnovat hospodářským zájmům našich mandantů, aby je bylo možné smluvně formulovat v souladu se zájmy a požadavky mandantů.
1.1.21 Restituce
Další oblast naší činnosti zahrnuje uplatňování restitučních nároků, t.j. nároků na zpětný převod hodnot majetku, které byly oprávněným osobám odňaty za války a vyvlastněny za ČSSR. Značné zkušenosti jsme získali jak při uplatnění těchto nároků tak i nároků na náhradu odškodnění.
1.1.22 Privatizace
Společenství působilo a stále působí především prostřednictvím kanceláří v ČR a SR ve značné míře v oblasti privatizace bývalých státních podniků v někdejší ČSSR. Nejen příprava privatizací, kde je nutné vyřešit často komplikované právní vztahy týkající se pozemků a společensko právních zvláštností transformovaných národních podniků, nýbrž i smluvní uspořádání a realizace koupě podniků byly a jsou do značné míry předmětem činnosti některých českých a slovenských kolegů, kteří tak získali detailní znalosti hospodářských a právních problémů privatizovaných podniků.
1.1.23 Výpočetní technika a telekomunikační právo
JUSTICIA zavedla velmi brzo do praxe moderní informační technologie, služby Online a internet. Na řešení právních problémů, které jsou v této oblasi úplně nové, klademe zvýšený důraz. Dále poskytujeme poradenství a zastupujeme mandanty, kteří působí v oblasti výroby a prodeje hardware a software a řešíme všechny otázky, týkající se vyhotovení smlouvy a ochrany právního postavení, které v této souvislosti vznikají.
1.1.24 Mezinárodní právní styk
Prostřednictvím mezinárodních sítí dat a díky vlastním knihovnám máme přístup k zahraničním právním pramenům jako je rakouské, německé, lichten-štejnské právo a právo EU a můžeme kompetentně a fundovaně právně zastřešovat mezistátní kooperace a obchodní vztahy. Naše činnost zahrnuje poradenství při zakládání dceřinných společností, koupích podniků a Jointventure a vyhotovení smluv v mezinárodních obchodních stycích. Naše mandanty zastupujeme i v případě uplatňování nároků na plnění, náhradu škody a nároků z odpovědnosti za vady v rámci existujících bilaterálních smluv.
Co se týče naší mezinárodní praxe, vybudovali jsme tři geografické klíčové oblasti, kde jsme získali fundovaný právní a praktický „Know-how“ a to na Kypru, v České Republice, na Slovensku a v Lichtenštejnsku.
Máte-li zájem dozvědět se více o daňovém poradenství společnosti JUSTICIA, zašlete nám prosím e-mail. Těšíme se na každý Váš podnět nebo dotaz.

2. Auditor
2.1 Audit
Kontrola číselných údajů je výchozí základnou pro něco podstatně důležitějšího. V první řadě se jedná většinou o zabezpečení spolehlivosti informací a přesnou charakteristiku situace podniku. K našim úlohám patří rovněž vypracovat výstižné analýzy a vyvodit z nich efektivní koncepce.
2.2 Výhody jsou nesporné:
včas rozeznáte potenciální problémové oblasti;
svoji pozornost zaměříte pouze na ty oblasti, kde je nutné bezprostředně zasáhnout;
eliminací daňových slabin dosáhnete zlepšení stavu zisku a likvidity;
včas zvažujete alternativy;
kontrolními mechanizmy zajistíte trvalý úspěch Vaší strategie;
cílem každého podniku musí být neustále zvyšování jeho efektivity pro dlouhodobé budování pozice vůči konkurenci. JUSTICIA vám umožní dosáhnout tento cíl op-timaliza
cí vaší mezinárodní daňové strategie.

2.3 Audit – přehled výkonů
2.3.1 Povinné audity ročních účetních závěrek (a.s., velké spol. s r.o.) v
průmyslových, obchodních a služby poskytujících firmách
úvěrových a finančních institucích
2.3.2 Dobrovolné a stanovami určené audity ročních účetních závěrek v
malých kapitálových společnostech
osobních společnostech
soukromých firmách jednotlivců
2.3.3 Audity v mezinárodním styku
audity podle zahraničních a mezinárodních principů
audity ročních a meziročních účetních závěrek
audity podle mezinárodních koncernových směrnic
audity v zahraničí ve spolupráci s jinými auditorskými společnostmi
2.3.4 Neobvyklé auditorské kontroly
audity meziročních účetních závěrek a mimořádné závěrky
audit interního kontrolního systému
audit výpočetní techniky
audit dílčích oblastí vedení účetnictví (peněžní operace, mzdové účetnictví atd.)
audit opatření vedení společnosti jako je zvýšení a snížení základního jmě-ní
audit bonity
audit zpronevěry

2.4 Daňové poradenství
Finanční bázi posilnit optimalizací daní
2.5 Nejdůležitější výhody pro klienty
2.5.1 Zvýšení efektivity optimalizací daní
Hospodářská soutěž nutí podniky neustále zvyšovat svoji efektivitu na všech úsecích.
K tomu patří i optimalizace daňové strategie.
To znamená, udržovat pokud možno nejnižší daňové zatížení.
Mnoho podnikatelů platí v důsledku chybných daňových koncepcí ještě stále příliš vysoké daně. Při optimální struktuře lze daňové zatížení pod-niků výrazně redukovat.

2.6 Daňového poradenství – přehled výkonů
2.6.1 Pomoc ve všech daňových otázkách
Vytváříme optimální daňové koncepce. Jsou zde zahrnuty všechny otázky, které vyplývají ze změn ve struktuře podniků, převodu částí majetku, sloučení firem nebo přemístění do zahraničí. Jako mezinárodní organizace spolupracuje JUSTICIA běžně s mnoha zahraničními kolegy a může vám poskytnout komplexní pomoc díky výborné znalosti mezinárodních tržních a daňových struktur.
2.6.2 Daňové poradenství
2.6.2.1 Plánování daní
zjištění, stanovení a realizace optimálních daňových strategií s ohledem na všechny relevantní aspekty
poradenství při volbě daňově vhodné a optimální právní formy
stanovení a aplikace nejoptimálnějších daňových a bilančních nástrojů
2.6.2.2 Běžné daňové poradenství
běžné informace týkající se daní, změn právního řádu atd.
posouzení daňových právních otázek
zastupování před finančními úřady
vyhotovení daňových přiznání a kontrola daňových odvodů
poradenství a zastupování při podnikových auditech
2.6.2.3 Poradenství ohledně postupů v daňovém řízení
zpracování odvolání
součinnost v případě stížností u správního a ústavního soudu
zastupování před finančními úřady

2.6.2.4 Poradenství v rámci mezistátních a mezinárodních zájmů
nadnárodních podniků
poradenství v otázkách dvojího zdanění
poradenství pro vyslané zahraniční pracovníky

2.6.3 Účetnictví, bilancování, mzdové účetníctví
2.6.3.1 Účetnictví
kontování
účtování
měsíční / kvartální / roční vyhodnocení
porovnání plánu se skutečností
2.6.3.2 Bilancování
stanovení a aplikace vždy daňově nejoptimálnějších bilančních nástrojů
hospodářské analýzy rozvahy a výkazu zisků a ztrát podniků
2.6.3.3 Nákladové účetnictví, sestavování rozpočtu
výběr a zavedení vhodných systémů nákladového účetnictví
sestavení rozpočtu a plánování
2.6.3.4 Mzdové účetnictví
běžné mzdové účetnictví
poradenství v mimořádných pracovně právních otázkách a dotazů, týka-jících se zdanění
zastupování před úřady sociálního zabezpečení
vypracování daňově optimálních koncepcí
pomoc a poskytnutí poradenství v případě kontrol daní z příjmů a sociálního zabezpečení
výkazy pro sociální pojišťovny a finanční úřady

2.6.4 Optimalizace daní pro koncerny
Plánování daňového zatížení s ohledem na mezinárodní vztahy
2.6.4.1 Běžné změny s daňově politickými důsledky
Celosvětové politické a hospodářské změny – především vyvolané sblí-žením světových trhů – mají značný vliv na daňovou politiku podniků s mezinárodní působností, a tak se volba přiměřené daňové strategie stává stále komplexnějším ale i důležitějším úkolem.
2.6.4.2 Zohlednit všechny daňové aspekty
K aspektům, které mají přímý vliv na daňové úpravy a úvahy patří:
1. průběžné změny národní a mezinárodní daňového legislativy
2. intenzivnější mezinárodní výměna informací a pevnější spolupráce národních finančních správ
3. důsledky harmonizace EU v daňové oblasti
4. často se měnící opatření v oblasti daní pro vyslané zahraniční pra-covníky
5. všechny tyto faktory ovlivňují efektivní mezinárodně orientované plánování daní.
2.6.4.3 Optimalizovat mezinárodní daňovou strategii
Pro získání lepšího přehledu o situaci Vašeho podniku z daňového hlediska, je nutné položit si následující otázky:
Využíváme optimálně možnosti legislativy v jednotlivých zemích?
Poznáme všechna daňová rizika v oblasti našich mezinárodních aktivit a přijali jsme příslušná opatření?
Reflektuje zvolená daňová struktura optimálně mezinárodní aktivity?
Jsou mezinárodní zúčtovací vnitrokoncernové ceny z daňového hle-diska vhodně stanoveny?
Skrývá naše politika zúčtovacích vnitrokoncernových cen daňová rizi-ka?
Využíváme rozsáhlé možnosti smluv o zamezení dvojího zdanění?
Je naše kapitálová struktura z daňového hlediska daňově efektivně vyt-vořena?
Uvědomuje si náš management daňové důsledky svých rozhodnutí?
Existuje dostatečná koordinace mezi managementem a daňovým odbo-rem?
Zohledňuje naše mezinárodní plánování daní všechny relevantní přímé i nepřímé daně v tuzemsku a zahraničí?
Je daňová koncepce optimální pro vyslané zahraniční pracovníky?

2.7 Nepřímé daně
Podniky všech odvětví a velikostí se účastní mezinárodního obchodování se zbožím a službami s nejrůznějšími odběrateli. Vzhledem k různorodosti aplikovaných předpisů se vyžaduje profesionální mezinárodní poradenství. To znamená optimálně upravit vaše obchodování s naší pomocí v oblasti nepřímých daní.
Oblast nepřímých daní zahrnuje daň z přidané hodnoty a clo, ale i všechny druhy spotřebních daní a daně z převodu nemovitostí. JUSTICIA Tax Consulting, společnost, která působí lokálně i mezinárodně, vám pomůže vyřešit spoustu otázek a problémů, které se vyskytnou ve vašem podniku vzhledem k optimalizaci obchodních procesů a které povedou ke získání výhod ve vaší konkurenceschopnosti.
Poskytneme Vám poradenství ohledně daně z příjmů a efektivního cla ve vašich již existujících a plánovaných obchodních postupech a pomůžeme vám v případě jejich implementace. Kromě toho pro vás vypracujeme koncepce pro optimalizaci nároku na odpočet DPH. Pomůžeme Vám získat výhodu v hospodářské soutěži optimalizací celní hodnoty nebo využitím možností osvobození od cla a celních preferencí.
V oblasti daně z převodu nemovitostí vám umožníme pomocí inovačních reorganizačních struktur ve skupině podniků, minimalizovat daň z převodu nemovitostí.
Toto představuje pouze výňatek našeho spektra výkonů v oblasti nepřímých daní. Samozřejmě jsme ochotni, provést ve Vašem podniku „kontrolu“, t.j. prověřit interní podnikové postupy s ohledem na hospodárnost v oblasti nepřímého zdanění. Tímto způsobem můžeme zcela individuálně vypracovat různé možnosti poradenství a tak přispět ke struktuře, se kterou můžete vaše postavení na trhu dále optimalizovat.
2.7.1 Daň z příjmů
V oblasti daně z příjmů vám kromě poradenství a řešení problémů speci-fických pro jednotlivé podniky a odvětví a kromě již uvedené „kontroly“ nabízíme následující služby:
2.7.1.1 Registrace
V tomto případě se musí dodržet stanovené podmínky (např. lhůty, ob-dobí podání žádosti, použití uředních formulářů žádostí, atd.).
2.7.1.2 Přiznání daně z příjmů
Rádi pro vás vyhotovíme vaše přiznání daně z příjmů

2.7.2 Osvobození od cla a celní preference
Celně právní opatření předpokládají v závislosti od druhu nebo účelu pou-žití dovezeného zboží snížení a osvobození od cla.Využití tohoto úsporného potenciálu slouží nejen ke snížení nákladů, nýbrž může být i důležitou a často i rozhodující výhodou v hospodářské soutěži.

2.8 JUSTICIA Corporate Finance
Ve smyslu „Understanding the Client´s Business“, podle představy společnosti JUSTICIA, vypracujeme v úzké spolupráci s našimi klienty individuální řešení a cíleně je i zrealizujeme:
2.8.1 Corporate Finance
Získání účastí jsou v současnosti neoddělitelnou součástí strategického vedení podniku a neodmyslitelnou součástí hospodářského života.
Justicia Corporate Finance spájí zkušenost pacovníků a odborné vědomosti z oblasti právního poradenství, auditu a daňového poradenství s detailními znalostmi odvětví a mezinárodními kontakty. Tak můžeme zabezpečit komplexní a kvalifikované poradenství ve všech otázkách souvisejících s akcemi podniku:
strukturování a průběh transakcí jakož i aktivní vedení jednání
vyhledávání a navazování kontaktu se strategickými průmyslovými i fi-nančními partnery
hodnocení podniků z pohledu nezávislého znalce
Due Diligence –průzkumy
Shareholder Value - analýzy
privatizace
Feasibility Studies - projektové studie
2.8.2 Specialisti pro komplexní dotazy
Náš daňový tým má mezinárodní orientaci. Zodpoví Vám Vaše otázky a na základě podrobné analýzy pro Vás vypracuje optimální daňovou strategii. Kromě daňových expertů tvoří náš tým specialisti z oblasti auditu, poradenství pro management nebo systémového poradenství.
V případě potřeby je doplněn advokáty ze sdružení advokátů JUSTICIA a odborníky naší organizace.
Hlavní výhody našich systematických postupů jsou zřejmé:
včas rozeznáte potenciální problémové oblasti
svoji pozornost zaměříte pouze na ty oblasti, kde je nutné bezprostředně jednat
včas zvažujete možné alternativy
eliminací daňových slabin dosáhnete zlepšení stavu zisku a likvidity
kontrolními mechanismy zabezpečíte trvalý úspěch vaší strategie
Cílem každého podniku musí být neustálé zvyšování jeho efektivity pro dlouhodobé budování pozice v konkurenci. JUSTICIA Vám umožní do-sáhnout tento cíl optimalizací vaší mezinárodní daňové strategie.
Máte-li zájem dozvědět se více o daňovém poradenství společnosti JUSTICIA, zašlete nám prosím e-mail. Těšíme se na každý váš podnět nebo dotaz.

3. Consultatio
JUSTICIA je Vašim partnerem i v oblasti kancelářských služeb, komerčních softwarových řešení a při budování informativního účetnictví
3.1 Kancelářské služby
Výhodná poloha v centru s optimálním napojením na dálnici.
Pro jednání, konference nebo přednášky jsou Vám k dipozici naše zasedací místnosti. Tým sekretariátu Vám nabízí paletu služeb podle Vašich požadavků, které zahrnují telefonní, poštovní a telefaxové služby, služby sekretariátu a servis týkající se dokumentace ve více jazycích.
3.1.1 Kancelářské servisní služby
3.1.1.1 KANCELÁŘ
pronájem zařízených kancelářských místností včetně kompletní infra-struktury
variabilní doba nájmu
3.1.1.2 TELEFON
příjem telefonických hovorů (= provozní doba)
novým atributem našeho telefonního softwaru je: SPOJIT EXTERNĚ
přihlášení se jménem vaší firmy na vlastní telefonní lince a zaznamenávání a následné předávání vzkazů podle vašich pokynů
přesměrování vašeho telefonu na náš sekretariát, např. v případě dovolené nebo nepřítomnosti a samozřejmě opět zaznamenávání a následné předávání vzkazů
příjem vašich telefonických hovorů na naší hromadné lince
3.1.1.3 FAX
používání našeho telefaxového čísla na vašem firemním papíře a příjem a následné předávání telefaxových zpráv podle vašich dispozicí
příjem a následné předávání telefaxových zpráv podle vašich dispozicí
odesílání telefaxů jednotlivě nebo jako fax-mail (oběžník)
3.1.1.4 POŠTA
Adresa sídla:
umístění firemní tabule u vchodu, uvedení adresy na vašem firemním papíře
Následné odevzdávání pošty:
příjem a následné odevzdávání vaší pošty – resp. otevření a zpracování pošty – podle vašich pokynů
Mailing - akce
3.1.1.5 Služby sekretariátu a servis týkající se dokumentace
česky/ německy
slovensky/ německy
řecky/ německy /anglicky
zpracování vaší denní pošty
samostatná tvorba textu
všeobecné písařské práce podle pásky nebo předlohy
cizojazyčné písařské práce podle pásky nebo předlohy
3.1.1.6 Zasedací místnosti
zasedací místnosti s kapacitou 4 resp. 16 osob lze pronajmout na jednotlivé dny
pohoštění
3.1.1.7 Různé
kurýrská služba
rezervace pokojů
organizace konferencí
tlumočnické a překladatelské služby
SÍDLO kompletně:
adresa firmy + telefon + telefax: sídlo vaší firmy na naší adrese

3.2 Outsourcingem zabezpečit výhody v konkurenci
V dobách zostřující se konkurence je pro podnik důležité investovat čas a zdroje do svých klíčových pravomocí. Pouze spojením všech sil a koncentrací na procesy, které tvoří základ diferenciace v hospodářské soutěži, lze vypracovat, zabezpečit a vybudovat výhodu v konkurenci. Strategií Outsourcingu je, aby funkce, které neslouží na posílení pozice v hospodářské soutěži, byly přesunuty mimo podnik.
3.3 Výhody, které lze získat outsourcingem
zlepšení kvality informací
úspora času/zdrojů a opětovná investice do klíčových kompetencí
neustálé zlepšování procesů
konakt s experty z oboru finančnictví a účetnictví
okamžité doplnění potřebné kapacity
regulace dlouhodobých nákladů

3.4 JUSTICIA nabízí následující služby:
3.4.1 Informační systémy
Hostservice: Poskytneme vám naše servery, včetně komerčního softwaru i MS-Office atd., via Internet nebo DFÜ. Pracovat můžete klidně pouze s Think Client´s nebo levnými počítači, budete toitž využívat naši infrastrukturu a nebudete se muset starat o jejich údržbu. Používáme terminálový server firmy Microsoft.
3.4.2 Finančnictví
Nákladové účetnictví, controlling, rozpočty, finanční analýzy, finanční účetnictví, investiční účetnictví, výkaznictví, externí výkazy a transakce (např. fakturace, saldokonto odběratelů a dodavatelů, vyúčtování cestovních výdajů), uzávěrkové práce
3.4.3 Daňové procesy
Kontrolu dodržování daňově právních předpisů, pomoc při podnikových auditech, daňové poradenství pro vyslané zahraniční pracovníky a cizince, správu cla a nepřímých daní, zabezpečujeme prostřednictvím naší kanceláře daňového poradenství.
3.4.4 Interní revize
Probíhá ve spolupráci s našim auditorským servisem.
3.4.5 Personální správa
Zúčtování mezd a platů, vedení účetnictví a běžná správa, správa a péče o vyslané pracovníky do zahraničí, přiznání daně z příjmů ze závislé činnosti.
3.4.6 Varianty Outsourcingu :
komplexní Outsourcing (Comprehensive Outsourcing) t.j. kompletních ob-lastí (účetnictví, správa)
parciální Outsourcing (Functional Outsourcing), t.j. jednotlivých funkcí (právní oddělení, účetnictví, mzdové účetnictví, oddělení fakturace atd.)
Personální leasing (Contract Personnel), např. na řešení určité úlohy poskytne firma JUSTICIA na potřebnou dobu svého pracovníka

3.5 JUSTICIA a MESONIC – strategické partnerství
My sami již 10 let používáme produkty společnosti , výrobce jednoho z nejvýkonnějších modulárních softwarových produktů pro celou komerční oblast středně velkých společností. Jeden z mála softwarových produktů, který stiskem tla-čítka ovládá jak německý, anglický, tak i český a slovenský jazyk, jakož i mnoho dalších jazyků.
Vzhledem k tomu, že disponujeme prostřednictvím potřebných jazykových znalostí odbornými vědomostmi z oblasti práva a účetnictví a i v minulosti jsme byli neustále konfrontováni s problémy při aplikaci komerčního softwaru u našich klientů, je pouze důsledným pokračováním naší filosofie „komplexního poradenství pod jednou střechou“ zahrnout do našeho poradenského programu i komerční software. Na strategické partnerství se společností Mesonic jsme přistoupili právě proto, abychom vám mohli nabídnout další služby.
Všichni zaměstnanci v našich kancelářích pracují již roky s uvedeným softwarem a přichází dennodenně do styku s nejrůznějšími obchodními případy. „Určitě je i ten váš mezi nimi.“ Proto od nás pouze zřídka uslyšíte „ to nejde“ nebo “program musí být změněn“. Neboť naší spolupracovníci jsou denně školeni v praxi a mohou poskytnout následně praktická řešení.
Naši klienti nás neustále pověřují účtováním v různých programech, když budujeme účetnictví nebo oddělení účetnictví (např. SAP, Schmiedhuber, Navision, KHK atd.), a tak máme možnost získat zkušenosti v oblasti doby implementace a kvality i vztahu cena-výkon.
Právě to nás přinutilo umožnit klientům, kteří přichází na nový trh, s jiným právním systémem, jiným jazykem, vybudovat pomocí produktů společnosti Mesonic účetnictví a informační systém tak, jak je to zvykem v jejich vlasti.
Nehovoříme o tom, jak by mělo něco fungovat, nýbrž Vám nabízíme praktické zkušenosti a řešení. Tímto způsobem pracuje v kanceláři v Brně samostatně pět serverů. Dále pracuje pět našich zaměstnankyň, které jsou přechodně doma, via Teleworking na našich serverech, jakož i četní klienti využívají možnost, kdykoliv nahlédnout do svých účetních dat a to i prostřednictvím internetu.
3.5.1 Různé služby – jedna kontaktní osoba
plánování nové oblasti výpočetní techniky
plánování a zavedení nového finančního softwaru
3.5.2 Podnik strukturovat
Používání softwaru znamená pro mnohé správu a údržbu kmenových dat. Přirozeně to tak můžeme chápat. Ale kdo z nás provádí údržbu a správu rád? Zakládáme-li účty, členíme-li rozvahu nebo vyhotovujeme-li podnikové ekonomické analýzy, máme cíl před očima. Chtěli bychom náš podnik rychle a jednoduše analyzovat – chceme okamžitě zjistit, jaká je situace. Toto přání, týkající se analýzy stálo v popředí designu našich kmenových dat. Z toho dů-vodu mají naši klienti úplně volnou ruku při tvorbě své účtové osnovy a členění rozvahy. Nemusí se přidržovat úzkostlivě šablony – pole ve WINLine jsou dostatečně dlouhá – číslo účtu tvoří např. 20 znaků. Existují pole pro všechny druhy informací – jen v definici účtů máte k dispozici přibližně přes 150 polí. Přesně Vám to bohužel nemůžeme říci, neboť v mnohých oblastech kmenových dat máte možnost pole sami definovat a tak vykrýt to, co jsme my ještě nezohlednili. Častým výrazem u popisu kmenových dat je „neomezeně". Můžete zadat neomezeně daňové kódy, cizí měny, účty, kódy závěrky, platební podmínky, atd. To vše proto, aby se program přizpůsobil Vaší firmě a ne obráceně. Heslo cizí měny: s WINLine jste připraveni na EURO/EURO-fit.
3.5.3 Finanční účetnictví & Personální účetnictví
Finanční účetnictví je nejdůležitější částí palety WINLine. Současně je produktem, který musí nabídnout maximální integraci. Data se přenáší ze zpracování objednávek, investičního účetnictví, mzdového účetnictví, další údaje se odevzdávají do nákladového účetnictví, třetí skupina informací používá společně více částí programu (např. účty odběratelů/dodavatelů). Pouze optimální souhra Vám umožní pracovat efektivně a úsporně.
3.5.4 Nákladové účetnictví – Kalkulace nákladů na kalkulační jednici
V podstatě každý podnik vede účetnictví a zpracování objednávek. Účetnictví nákladů a výkonů je však téměř tak vzácné jako perly v ústřicích. A je to sku-tečně luxus mít pod kontrolou svůj podnik a vlastní náklady?
3.5.5 Investiční účetnictví
Kdo má investiční majetek, musí ho uvést i v investičním účetnictví. Myslíme si, že investiční účetnictví je něco víc než zákonem podmíněná nutnost. Je základem pro řadu rozhodnutí managementu: plánování investicí, plánování likvidity, obstarávání.
3.5.6 Zpracování objednávek & Fakturace & Sklad
Dobrý systém skladového hospodářství funguje celkem jednoduše: Musí umět vše! Od zobrazení vašeho cenového systému a vašich zákazníků až po správu skladu. Od zakázky klienta až po návrh objednávky. Od příjmu dodávky až po balicí papír. Od faktury až po vyhodnocení, která denně vyžadujete. Rychle a spolehlivě. A ještě něco – dobrý systém skladového hospodářství funguje cel-kem jednoduše – z toho důvodu pomáháme našim uživatelům dokonalým systémem vyhledávání, pomocí Online a procesy, které vysvětlují nejdůležitější operace se správci a volně definovatelnými maskami pro zadání. Prostřednictvím modulárních konstrukcí získáte vše, co skutečne potřebujete a vyloučíte nepotřebný balast.
Jednoduché, viďte !
3.5.7 Automatický systém objednávek
Ve většině podniků se vše točí okolo prodeje, což je správné. Nicméně prodávat lze pouze to, co se předtím koupilo. Proto by jste neměli ve skladovém hospodářství zapomínat na nákup. Aby i na Vás Vaši dodavatelé nezapomněli.
3.5.8 Výroba – integrovaná výroba
Ve výrobě se ukáže, co se skutečně skrývá v paletě produktů. Jako ozubená kolečka musí do sebe zapadat výroba, zpracování objednávek a skladové hospodářství.
A přesně to je případ aplikace WINLine Výroba.
3.5.9 Bezpečnost a propojení do sítě
Bezpečnost je základní potřebou každého člověka. Pokud však zpracováváte senzibilní data, což je případ finančního účetnictví, zpracování objednávek, mzdového účetnictví nebo nákladového účetnictví, potom je bezpečnost život-ně důležitá. Vaše data by měla být chráněna před neoprávněným přístupem. Měla by být chráněna před fyzickým zničením. Programy, Know-how, které jste získali, výrobní postupy, které jste zavedli, by si měly zachovat i v bu-doucnosti svoji hodnotu. Pokud jednou nebudete vědět jak dál, měli by být k dispozici kompetentní partneři. Bezpečnost však rovněž znamená, že data, která již jednou byla vyhotovena, lze využít nejrůznějšími pogramy. Otevřené databanky Vám umožňují volně disponovat s Vašimi informacemi. Vaši bezpečnost Vám zajišťuje následující skupina produktů: WINLine SAVE zabezpečuje ochranu přístupu, Customization Toolkit přizpůsobení obrazovek, nejrůznější formy servisu zajišťují neustálou péči o software a uživatele. A když už hovoříme o otevřenosti, neměli bychom zapomenout i na flexibilitu. Stěží dva podniky mají stejné požadavky týkající se softwaru. I přesto má použití standardního softwaru význam a pouze ten garantuje vývoj a neustálé přizpůsobování se novým technickým skutečnostem. Zajišťuje bezpečnost a dokonalost, která vzniká mnohonásobným používáním. A především může být standardní software výrazně cenově výhodnější než individuální řešení. WINLine disponuje množstvím programových modulů, které činí ze standardního softwaru komfortní, bezpečné, individuální řešení.
3.5.10 Vaše prezentace na internetu
O internetu se mluví všude. Každý hovoří o šancích a možnostech tohoto média. Nyní přišel okamžik, nejen o nich hovořit, nýbrž tyto šance také využít. Neboť právě WEB-Trader zjednodušuje využívání internetu jako nikdy předtím. Jaké konkrétní výhody můžete očekávat, se dozvíte na následujících stránkách. Prozradit vám zde však můžeme jedno: kombinace WINLine a Internetu je optimálním spojením, které vám pomůže ušetřit čas i peníze. WEBTrader především slučuje všechny ty elementy, které zákazníci na základě výzkumu trhu očekávají od služby Online: nezávislost na otevírací době, nákupy bez stresů, časovou úsporu při vyhledávání, podrobné informace o produktech a přímý kontakt s prodávajícím.

Máte-li zájem dozvědět se více o organizacích JUSTICIA Consulting a , zašlete nám prosím e-mail nebo navštivte naše domovské stránky WWW.JUSTICIA-ORG.EU nebo WWW.MESONIC.COM. Těšíme se na každý váš podnět nebo dotaz.